ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΙΤΣΑ

Στο ΚΔΒΜ ΚΟΛΙΤΣΑ θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών.

Τελευταία ακούμε όλο και περισσότερο τους όρους «διαρκής εκπαίδευση», εκπαίδευση δια βίου», «εκπαίδευση ενηλίκων» και άλλους σχετικούς με αυτούς. Στο τομέα αυτό, ένας από τους κυρίαρχους φορείς είναι τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (συντ. ΚΔΒΜ) τα οποία από το 2010 λειτουργούν σε επίπεδο δήμων. Τα κέντρα αυτά αναλαμβάνουν την υλοποίηση έγκυρων και εύκολα προσβάσιμων προγραμμάτων, που συνδέονται τόσο με το τοπικό όσο και το ευρύτερο περιβάλλον.

Σκοπός των ΚΔΒΜ

  • Η δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη εκπαίδευση και προώθηση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη μάθηση πολιτών.
  • Η σύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για πολλούς λόγους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση που προβλέπει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Η ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης.
  • Η συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας .
  • Η ενδυνάμωση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός διαρκώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων.
  • Η πρόσβαση στις εργασιακές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές ευκαιρίες.
  • Η αναβάθμιση των συνθηκών εργασίες, εκπαίδευσης και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού.
  • Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού.
  • Η ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων.
error: Content is protected !!