ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΙΤΣΑ

Το «Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κολίτσα»  σε συνεργασία με την UNICERT (Universal Certification Solutions)  υλοποιούν κύκλους πιστοποιήσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης».

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT PROFESSIONAL) στον τομέα της Γραμματείας Διεύθυνσης που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη

Το Πρόγραμμα Απευθύνεται:

Το Πιστοποιητικό απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν στον τομέα αυτό και αποδεικνύεται χρήσιμο και συνάμα ωφέλιμο σε όσους εργάζονται ήδη ή σκοπεύουν να εργαστούν στο μέλλον σε θέσεις γραμματειακής υποστήριξης, καθώς ενισχύουν το βιογραφικό τους με πιστοποιητικό των αντίστοιχων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί στο παρόν γνωστικό αντικείμενο θα δύναται σε βασικό επίπεδο να διεκπεραιώνει, στο πλαίσιο μιας οργανωτικής‑ιεραρχικής δομής και μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών, μέρος ή σύνολο διοικητικών‑υποστηρικτικών εργασιών γραφείου ενός οργανισμού υπό την καθοδήγηση Προϊσταμένου και με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού.

Ειδικότερα όμως, οι λειτουργίες, οι εργασίες και τα εργασιακά καθήκοντά του θα πρέπει να έχουν πιο σύνθετο χαρακτήρα με σημείο αναφοράς την οργάνωση, το συντονισμό, την επίβλεψη της λειτουργίας των δραστηριοτήτων και εργασιών των ανώτερων διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων ή οργανισμών, δηλαδή θα προϋποθέτουν μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης και πρωτοβουλίας.

Πιστοποιητικό UNICERT για Στέλεχος Γραμματειακής υποστήριξης Διεύθυνσης 

error: Content is protected !!